ما در نمایشگاه ها

حضور ما در نمایشگاه های داخلی و خارجی

نمایشگاه اکسیدا ۲۰۲۳

حضور شرکت بنیان مکاترونیک ایرانیان در نمایشگاه اکسیدا ۲۰۲۳
شصت و دومین کنگره بین‌المللی جامعه دندانپزشکی ایران