• تلفن: 8316 310 0914
  • ایمیل: bmipixdent@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

– فروش انواع کوره های سینترینگ سافت متال و زیرکون