• تلفن: 8316 310 0914
  • ایمیل: bmipixdent@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

ساخت CNC های چهار و پنج محور مخصوص جهت میلینگ

میلینگ تر