• تلفن: 8316 310 0914
  • ایمیل: bmipixdent@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

ساخت پرینترهای سه بعدی برای سیستمهای CAD/CAM

پرینتر دنتال سه بعدی پرینتر وکس