گروه فنی و مهندسی بنیان یکی از مجهز ترین و قویترین سیستمهای پخت و سینترینگ را در کشور دارد. سینترینگ سافت متال و زیرکون در دو مدل فست(چهار ساعته) و نرمال از ویژگیهای این مرکز سینترینگ می باشد.