ساخت پرینترهای سه بعدی برای سیستمهای CAD/CAM( اعم از دقیقترین پرینترهای سه بعدی دنیا و همچنین پرینترهای رزینی با تنوع مواد و وکس و تمپ و گاید جراحی و دنت)